Освітня програма: Бухгалтерський облік  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: молодший спеціаліст (в подальшому молодший бакалавр)

Кваліфікація: 3433 Бухгалтер

Форма навчання:  денна, заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів денна і заочна форма навчання – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти: денна форма навчання – 2 роки, заочна – 1 рік 6 місяців.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Бухгалтерський облік – сучасна, престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу.

Бухгалтер – фахівець, який грамотно складає бухгалтерські документи, розуміється на нормах податкового і трудового права та вміє організувати власний бізнес.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ви  будете знати:

 • загальні положення та сфери дії Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;
 • порядок формування облікової політики підприємства, ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку, технологію облікового процесу;
 • форми ведення бухгалтерського обліку;
 • зміст й принципи побудови та заповнення фінансової звітності;
 • організацію бухгалтерського обліку необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань;
 • сутність та принципи організації контрольно-ревізійної роботи;
 • методику проведення комплексної ревізії та порядок узагальнення її матеріалів;
 • порядок обчислення обов’язкових платежів до бюджету та складання податкової звітності.

Ви будете вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проб­лемах фінансового обліку; складати первинні документи, проводити їх бухгалтер­ську обробку (відображати на рахунках фінансового обліку господарські операції), записувати в облікові регістри; складати й використовувати фінансову звітність для контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності. вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці;
 • планувати та організовувати  контрольно-ревізійну роботу; перевіряти документи, облікові регістри та фінансову звітність; аналізувати практичні та виробничі ситуації; чітко аргументувати свою точку зору; об’єктивно оцінювати й узагальнювати отриману  інформацію;
 • використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетними установами;
 • вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях економічного аналізу; використовувати методи та прийоми економічного аналізу для вивчення господарсько-фінансової діяльності підприємства; розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 • обчислювати розміри обов’язкових платежів до бюджетів фізичними та юридичними особами; складати податкову звітність;
 • вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.

Ви зможете знайти роботу в:

 • аудиторських компаніях;
 • бюджетних установах і організаціях;
 • Державному казначействі;
 • закладах ресторанного господарства;
 • підприємствах торгівлі;
 • промислових підприємствах;
 • системі соціального захисту;
 • страхових компаніях;
 • фінансово-кредитних установах.

Ви зможете працювати за професією:

 • Бухгалтер
 • Інспектор з інвентаризації
 • Інспектор-ревізор
 • Касир
 • Касир-експерт
 • Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)
 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Ревізор