Фінанси і кредит 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: молодший спеціаліст (в подальшому молодший    бакалавр)

Кваліфікація: молодший спеціалістз фінансів і кредиту

Форма навчання: денна, заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти, 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки, на базі 11-ти класів денна і заочна форма навчання – 2 роки, на базі професійно-технічної освіти: денна форма навчання – 2 роки, заочна – 1 рік 6 місяців.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Сьогодні найвищі позиції рейтингів самих престижних та затребуваних професій займає професія «фінансист».

Фінансист – фахівець, що розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і вміє розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ви  будете знати:

 • суть фінансів, їх функцій, зміст фінансової політики, механізм функціонування фінансової системи та її сфер і ланок;
 • принципи побудови банківської системи України, механізм створення та організації діяльності комерційних банків та її регулювання зі сторони НБУ, джерела формування і структуру банківських ресурсів, порядок організації розрахунково-касових, кредитних, інвестиційних та інших операцій,напрями розвитку спектра банківських  послуг;
 • суть, принципи побудови, та структуру банківського обліку, систему рахунків, банківську документацію та її обіг;
 • економічну сутність бюджету держави, його місце і значення в загальній системі фінансових відносин;завдання і стадії бюджетного процесу в Україні; методи фінансування видатків бюджету;структуру місцевих бюджетів; принципи бюджетного контролю та основні методи бюджетного планування.

Ви будете вміти:

 • користуватися методами здійснення пасивних і активних банківських операцій, володіти заходами економічного аналізу в банківській сфері,
 • формувати регістри синтетичного й аналітичного обліку, складати та перевіряти банківські первинні документи, вести облік різних видів банківських операцій, оформляти внутрішньобанківську документацію,складати різні форми банківської звітності;
 • аналізувати державний бюджет і структуру бюджетної системи України, обсяги фінансування бюджетного дефіциту, структуру державного боргу, доходи та видатки місцевого бюджету, міжбюджетні трансферти;
 • обчислювати розміри обов’язкових платежів до бюджетів фізичними та юридичними особами та складати податкову звітність;
 • вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.

Ви зможете знайти роботу у:

 • Державній казначейській службі України;
 • Державній комісії з цінних паперів;
 • Державній податковій службі України;
 • Контрольно-ревізійній службі України;
 • комерційних банках;
 • Національному депозитарії України;
 • малих, середніх та великих підприємствах;
 • підприємствах з іноземними інвестиціями;
 • страхових компаніях;
 • фінансових підрозділах підприємств і організації;
 • фінансових управліннях: обласних, міських і районних державних адміністрацій.

Ви зможете працювати за професією:

 • Бухгалтер
 • Брокер із цінних паперів
 • Дилер із валютних операцій
 • Касир (в банку)
 • Контролер-касир (в банку)
 • Контролер ощадного банку
 • Ревізор
 • Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • Фахівець з депозитарної діяльності